ochrana stromov ochrana stromov ochrana stromov

Ochrana stromov na stavbách

Na stavbách je potrebné stromy chrániť. Pomôžeme Vám s

• pasportizáciou drevín, ich kompletného stavu pred začatím stavebných prác

• plánovanie ochranných opatrení pre stromy pri výškových i zemných prácach

• ich realizácia

• stavebné práce sprevádzajúci odborný dozor Drevina sa pri realizácii výstavby chráni vo všetkých jej častiach (koruna, kmeň, koreňová sústava).

Za ochranný koreňový priestor dreviny sa pokladá plocha pod korunou stromov, ohraničená priemetom koruny na zem. Pokiaľ nie je možné, napr.pre nedostatok miesta, zaistiť ochranu celej koreňovej sústavy pred mechanickým poškodením, njlepšie oplotením, je potrebné ochrániť strom obednením kmeňa do výšky aspoň 2 metre. Ochranné zariadenie sa musí umiestniť bez poškodenia stromov a nesmie byť nasadené bezprostredne na koreňové nábehy.

Hĺbenie výkopov sa nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Pokiaľ to nie je možné, musí sa výkop vykonávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov nesmú byť prerušené korene hrubšie ako 3 cm, korene je mozné prerušiť jedine rezom a rezné miesta zahladiť a ošetriť. V závislosti od straty koreňov môže nastať potreba drevinu ukotviť, prípadne previesť vyrovnávací rez koruny.

Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín dôjde pri stavebných úpravách alebo pri výkopových prácach k poškodeniu stromu alebo jeho koreňov, je vykonávateľ stavebných prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených stromov alebo ich koreňov. Pri výkopových prácach a stavebných úpravách nie je dovolené v koreňovej zóne navážať zeminu, stavebný odpad alebo stavebný materiál ani terén znižovať odkopávkami zeminy Koreňový priestor nesmie byť trvalo zaťažovaný, jazdou a parkovaním vozidiel, skladovaním materiálu a pod.

V koreňovom priestore nie je možné budovať stavebné základy. Ak sa tomu v jednotlivých prípadoch nedá vyhnúť, doporučuje sa namiesto základových pásov budovať základové pätky, pričom ich vzájomný rozostup a vzdialenosť od päty kmeňa nesmie byť menší ako 1,5 m. V koreňovom priestore nie je možné budovať žiadne stavebné konštrukcie uzatvárajúce pôdny povrch.